Risk Değerlendirmesi

Risk Nedir?
Bir tehlikeye maruz kalma sonucu bir yaralanma ya da bir hastalığın meydana gelme olasılığının ve şiddetinin bileşkesine denir.

Tehlike Nedir?
Zarar verme potansiyeline sahip herhangi bir olay tehlike olarak algılanır. Tehlikeler insana, mala ve iş işleyişine etki edebilir. Sonuç olarak kazalar, hastalıklar, ürün kaybı, makine hasarları vb. meydana gelebilir.

Risk Değerlendirmesi Nedir?
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların tümüdür.

Neden Risk Değerlendirmesi Yapılmalı?
Çalışılan işyerinde risklerin değerlendirilmesinin temel amacı çalışanların sağlığının korunması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır. Risk değerlendirme, iş prosesindeki faaliyetlerden kaynaklanan olabilecek olası zararların çalışanlar ve çevre için en aza indirilmesine yardım eder. Aynı zamanda, işin daha verimli ve kaliteli olmasını sağladığı gibi rekabet edilebilir düzeylere yükselmesindeki temel adımlardandır. Sağlık ve güvenlik alanında yapılan yasal düzenlemelerle işverenler üzerine belirtilen periyotlarla risk değerlendirme yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

İşyeri risk değerlendirmesi genel olarak 5 adımda yapılır:

1. Adım: Bilgi Toplama
2. Adım: Tehlikelerin Belirlenmesi
3. Adım: Tehlikelerden Kaynaklanan Risklerin Değerlendirilmesi
4. Adım: Riski Ortadan Kaldırmak İçin Eylemlerin Belirlenmesi
5. Adım: Riski Değerlendirmenin Yazılı Hale Getirilmesi